Informator dla autorów

Informacje ogólne

Rocznik naukowy wydawany od 1995 r. szczególnie otwarty na artykuły z szeroko pojętej tematyki wiążącej się ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców.

Kategoria wg Thomson Reuters: HISTORY, PHILOSOPHY, RELIGION, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH.

Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Nauki teologiczne, Pedagogika.

Język publikacji: polski, angielski, włoski.

Punktacja ministerialna

Rok 2016 – Lista B – Punkty 6. Kategoria: Nauki humanistyczne.

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja drukowana.
ISSN: 1732-0356. Nakład: 200 egz.

Wersja internetowa

Strona główna

Rejestracja sądowa

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, 16 marca 2012 r.

Podmiot odpowiedzialny

Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska – Komisja Studiów Zmartwychwstańczych

Adres redakcji

Redakcja „Zeszytów Historyczno-Teologicznych”
ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
Tel. 12/2663648
E-mail: studiacr@gmail.com

Kolegium redakcyjne

Międzynarodowa Rada Naukowa

 • ks. prof. dr James Donohue CR (Mount St. Mary’s University, Emmitsburg, USA),
 • ks. prof. dr Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Roma)
 • ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr Paul Sims CR (Concordia University, Chicago, USA)
 • ks. prof. dr Steve R. Thoma CR (St. John’s Seminary, Camarillo, USA)
 • ks. prof. dr James A. Wahl CR (St. Jerome’s University, Waterloo, Kanada)

Zespół redakcyjny

 • Wojciech Mleczko CR (redaktor naczelny), Kazimierz Wójtowicz CR, Roman J. Lebiedziuk CR

Redaktorzy tematyczni:

 • ks. dr Artur Kardaś CR (historia)
 • ks. dr Kazimierz Mikucki CR (filozofia)
 • ks. dr Wojciech Mleczko CR (nauki teologiczne)

Redaktorzy językowi:

 • Katarzyna Kastelik, Angelika Tes, James Gibson CR (j. angielski)

Zespół recenzentów:

 • dr Joanna Barcik (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr hab. Grzegorz Barth (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • o. dr hab. Grzegorz Bartosik (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Małgorzata Biernacka, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • o. prof. dr hab. Tomasz Maria Dąbek OSB (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr Andrzej Gieniusz CR (Pontificia Università Urbaniana, Rzym)
 • ks. dr hab. Marek Jagodziński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • ks. dr Artur Kardaś CR (Komisja Historyczna PAN w Katowicach)
 • ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR
 • ks. dr Damian Korcz CR
 • ks. dr hab. Janusz Królikowski (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II)
 • ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Stanisław Palka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • dr Marcin Rebes (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
 • s. dr hab. Adelajda Sielepin CHR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr Andrzej Sosnowski CR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. dr hab. Dariusz Tabor CR (prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)
 • o. dr Marek Urban CSsR (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • o. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv. (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • ks. dr Marcin Wolczko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Informacje dla autorów

Objętość

Artykuł powinien liczyć od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami (czyli ½ – 1 arkusza wydawniczego) i zawierać bibliografię załącznikową.

Termin nadsyłania prac

czerwiec danego roku

Termin publikacji rocznika

z końcem danego roku

Recenzja

Czasopismo wdraża procedurę recenzowania, która jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego („double-blind review process”) – szczegółowy opis procedury recenzowania zob.
s. 6 i s. 8.

„Ghostwriting”

Redakcja zwraca się z prośbą do Sz. P. Autorów o zachowanie zasad zabezpieczających oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship), zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (zob. s. 7).

Wersja internetowa

Wszystkie teksty z danego numery ZHT będą umieszczane na stronie internetowej Czasopisma.
Autorzy zgłaszając tekst do publikacji w ZHT jednocześnie wyrażają zgodę na umieszczenie go na stronie internetowej czasopisma oraz w Bibliotece Internetowej Zmartwychwstańców (www.biz.xcr.pl).

Streszczenie (abstrakt) w j. polskim i j. angielskim

Do tekstu powinny być dołączone streszczenia w j. polskim oraz j. angielskim liczące około 250 wyrazów. Należy dodać także tytuł artykułu w j. angielskim.

Słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim

Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w j. polskim i j. angielskim.

Nota o autorze

Na końcu pracy należy podać krótką notę o autorze, zawierającą stopień naukowy, afiliację, miejscowość zamieszkania oraz inne istotne informacje.

Wymagania redakcyjne

Edycja komputerowa

Edycja komputerowa przesłanego tekstu powinna spełniać następujące wymagania:

 • program MS Word (preferowany)
 • format A4
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5 pkt
 • przy wszystkich cytatach powinno być wskazane ich źródło
 • krótsze cytaty umieszczamy w cudzysłowie
 • dłuższe cytaty wyodrębniamy w tekście
 • tytuły piszemy kursywą
 • tytuły czasopism umieszczamy w cudzysłowie
 • przypis – na końcu zdania – umieszczamy zawsze przed kropką
 • nie należy stosować funkcji dzielenia wyrazów
 • przy przechodzeniu do następnej linii nie stosujemy klawiszy Shift+Enter.

Przykład edycji

Imię i nazwisko autora
Afiliacja / Miejscowość

Tytuł

Tekst artykułu…

Na końcu artykułu:
Bibliografia
Tytuł artykułu w j. angielskim
Streszczenie j. angielskim (do 250 wyrazów)
Streszczenie w j. polskim (do 250 wyrazów)
Słowa kluczowe w j. polskim (5–8 słów)
Słowa kluczowe w j. angielskim (5–8 słów)
Nota o autorze

Przypisy

Przypisy należy umieszczać u dołu strony. Zapis bibliograficzny w przypisie powinien składać się
z następujących elementów:
inicjał imienia i nazwisko autora,
tytuł pracy (kursywą)
miejsce i rok wydania
strona

Przykłady przypisów

Pozycje książkowe
D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, Kraków 2010, s. 63.

Prace zbiorowe (tzn. powyżej trzech autorów lub pod redakcją naukową)
B. Micewski, Osobowy i terytorialny rozwój Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, [w:] Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, red. Z. Zieliński, Katowice 1990, s. 51.
S. Koperek, A. Kardaś, Józef Sebastian Pelczar w szkole pierwszych zmartwychwstańców, [w:] Ecclesiae, patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu
z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w kościele rzeszowskim, t. 1, red. E. Białogłowski i inni, Rzeszów 2007, s. 845–847.

Artykuły w czasopismach lub seriach naukowych
A. Kardaś, Bogdan Jański jako wychowawca pierwszych zmartwychwstańców, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 6(2000), s. 89.
Z. Klejn, Szkoły oo. zmartwychwstańców dla młodzieży bułgarskiej (1863–1913). Awangarda nowoczesnej edukacji na Bałkanach, „Studia Polonijne”, t. 18, Lublin 1997, s. 44–55.

Jeśli wydawnictwa stosują inną numerację, podajemy sposób numerowania przyjęty przez wydawnictwo, np.:
W. Osadczy, Działalność Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na rzecz unii i Kościoła Greckokatolickiego, „Roczniki Teologiczne” 1997, t. XLIV, z. 4, s. 110.

Cytując artykuły zamieszczone w Internecie, należy podać pełny adres strony wraz z datą dostępu on-line (w nawiasie).
M. Baranowski, Polacy w Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku, http://www.bulgaricus.com/polonia-w-bulgarii/polacy-w-bulgarii-na-przelomie-xix-i-xx-wieku*.html (18.11.2009).

Skróty

Ważniejsze skróty stosowane w zapisie bibliograficznym:
t. – tom
r. – rocznik
nr – numer
cz. – część
wyd. – wydanie
vol. – wolumin
z. – zeszyt
s. – strona
red. – redaktor naukowy
[w:] – zamieszczono w:
tamże

Kontakt z redakcją

ADRES REDAKCJI
ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
e-mail: studiacr[at]gmail.com