Informator dla autorów

Informacje ogólne

Rocznik naukowy wydawany od 1995 r. szczególnie otwarty na artykuły z szeroko pojętej tematyki wiążącej się ze Zgromadzeniem Zmartwychwstańców.

Kategoria wg Thomson Reuters: HISTORY, PHILOSOPHY, RELIGION, EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH.

Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Nauki teologiczne, Pedagogika.

Język publikacji: polski, angielski, włoski.

Punktacja ministerialna

Rok 2018 – Lista B – Punkty 6. Kategoria: Nauki humanistyczne.

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja drukowana.
ISSN: 1732-0356. Nakład: 150 egz.

Wersja internetowa

Strona główna

Rejestracja sądowa

Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, 16 marca 2012 r.

Podmiot odpowiedzialny

Zgromadzenie Zmartwychwstańców Prowincja Polska – Komisja Studiów Zmartwychwstańczych

Adres redakcji

Redakcja „Zeszytów Historyczno-Teologicznych”
ul. Ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
Tel. 12/2663648
E-mail: studiacr@gmail.com

Informacje dla autorów

Objętość

Artykuł powinien liczyć od 20 tys. do 40 tys. znaków ze spacjami (czyli ½ – 1 arkusza wydawniczego) i zawierać bibliografię załącznikową.

Termin nadsyłania prac

czerwiec danego roku

Termin publikacji rocznika

z końcem danego roku

Recenzja

Czasopismo wdraża procedurę recenzowania, która jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego („double-blind review process”).

„Ghostwriting”

Redakcja zwraca się z prośbą do Sz. P. Autorów o zachowanie zasad zabezpieczających oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting i guest authorship), zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wersja internetowa

Wszystkie teksty z danego numery ZHT będą umieszczane na stronie internetowej Czasopisma.
Autorzy zgłaszając tekst do publikacji w ZHT jednocześnie wyrażają zgodę na umieszczenie go na stronie internetowej czasopisma oraz w Bibliotece Internetowej Zmartwychwstańców (www.biblioteka.xcr.pl).

Streszczenie (abstrakt) w j. polskim i j. angielskim

Do tekstu powinny być dołączone streszczenia w j. polskim oraz j. angielskim liczące około 250 wyrazów. Należy dodać także tytuł artykułu w j. angielskim.

Słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim

Do tekstu powinny być dołączone słowa kluczowe (od 5 do 8 słów) w j. polskim i j. angielskim.

Nota o autorze

Na końcu pracy należy podać krótką notę o autorze, zawierającą stopień naukowy, afiliację, miejscowość zamieszkania oraz inne istotne informacje.

Wymagania redakcyjne

Edycja komputerowa

Edycja komputerowa przesłanego tekstu powinna spełniać następujące wymagania:

 • program MS Word (preferowany)
 • format A4
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5 pkt
 • przy wszystkich cytatach powinno być wskazane ich źródło
 • krótsze cytaty umieszczamy w cudzysłowie
 • dłuższe cytaty wyodrębniamy w tekście
 • tytuły piszemy kursywą
 • tytuły czasopism umieszczamy w cudzysłowie
 • przypis – na końcu zdania – umieszczamy zawsze przed kropką
 • nie należy stosować funkcji dzielenia wyrazów
 • przy przechodzeniu do następnej linii nie stosujemy klawiszy Shift+Enter.

Przykład edycji

Imię i nazwisko autora
Afiliacja / Miejscowość

Tytuł

Tekst artykułu…

Na końcu artykułu:
Bibliografia
Tytuł artykułu w j. angielskim
Streszczenie j. angielskim (do 250 wyrazów)
Streszczenie w j. polskim (do 250 wyrazów)
Słowa kluczowe w j. polskim (5–8 słów)
Słowa kluczowe w j. angielskim (5–8 słów)
Nota o autorze

Przypisy

Przypisy należy umieszczać u dołu strony. Zapis bibliograficzny w przypisie powinien składać się
z następujących elementów:
inicjał imienia i nazwisko autora,
tytuł pracy (kursywą)
miejsce i rok wydania
strona

Przykłady przypisów

Pozycje książkowe
D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, Kraków 2010, s. 63.

Prace zbiorowe (tzn. powyżej trzech autorów lub pod redakcją naukową)
B. Micewski, Osobowy i terytorialny rozwój Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, [w:] Zmartwychwstańcy w dziejach Kościoła i narodu, red. Z. Zieliński, Katowice 1990, s. 51.
S. Koperek, A. Kardaś, Józef Sebastian Pelczar w szkole pierwszych zmartwychwstańców, [w:] Ecclesiae, patriae et homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w kościele rzeszowskim, t. 1, red. E. Białogłowski i inni, Rzeszów 2007, s. 845–847.

Artykuły w czasopismach lub seriach naukowych
A. Kardaś, Bogdan Jański jako wychowawca pierwszych zmartwychwstańców, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 6(2000), s. 89.
Z. Klejn, Szkoły oo. zmartwychwstańców dla młodzieży bułgarskiej (1863–1913). Awangarda nowoczesnej edukacji na Bałkanach, „Studia Polonijne”, t. 18, Lublin 1997, s. 44–55.

Jeśli wydawnictwa stosują inną numerację, podajemy sposób numerowania przyjęty przez wydawnictwo, np.:
W. Osadczy, Działalność Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego na rzecz unii i Kościoła Greckokatolickiego, „Roczniki Teologiczne” 1997, t. XLIV, z. 4, s. 110.

Cytując artykuły zamieszczone w Internecie, należy podać pełny adres strony wraz z datą dostępu on-line (w nawiasie).
M. Baranowski, Polacy w Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku, http://www.bulgaricus.com/polonia-w-bulgarii/polacy-w-bulgarii-na-przelomie-xix-i-xx-wieku*.html (18.11.2009).

Skróty

Ważniejsze skróty stosowane w zapisie bibliograficznym:
t. – tom
r. – rocznik
nr – numer
cz. – część
wyd. – wydanie
vol. – wolumin
z. – zeszyt
s. – strona
red. – redaktor naukowy
[w:] – zamieszczono w:
tamże

Kontakt z redakcją

ADRES REDAKCJI
ul. ks. Stefana Pawlickiego 1
30-320 Kraków
e-mail: studiacr[at]gmail.com